info_outline T3 är nu en del av A3! A3 är det nya varumärket att lägga på minnet. Läs mer och se våra nya erbjudanden på www.a3.se »

Vår miljöpolicy

T3 följer gällande miljölagstiftning och har som mål att inte bara följa, utan även överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser för att bidra till en bättre miljö för oss alla. Vi ska skydda miljön genom att minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön. Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten.

Som IT-företag arbetar vi för att hela tiden följa utvecklingen så att våra datorer och kringutrustning ska ge så minimal miljöpåverkan som möjligt. Detta kan uppnås genom att ge alla medarbetare tillräckliga kunskaper och befogenheter att känna engagemang och ansvar för företagets och samhällets miljöfrågor.

Vi granskar och gör kontinuerlig uppföljning av våra aktiviteter utifrån vår miljöpolicy och befintlig lagstiftning. Vi ska upprätthålla ett miljöledningssystem som främjar effektivitet och vi åtar oss ständigt att förbättra vårt miljöarbete och minska företagets energiförbrukning och påverkan på miljön. Syftet med vår miljöpolicy är att möjliggöra nytänkande i alla led, såväl ur ett miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv.

 • Vi ska informera och engagera våra medarbetare i T3s miljöpolicy och vårt ständiga miljöarbete samt uppmana all personal att ta hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi ska sträva efter att minska energiförbrukningen för såväl datautrustning som övrig energikrävande apparatur som används i vår verksamhet.
 • Vid upphandling av utrustning beaktar vi det mest energisnåla alternativet ifall två offerter är likvärdiga.
 • Vi ska vid upphandlingar välja den leverantör som har bäst miljöarbete ifall två offerter är likvärdiga.
 • Vi ska i den mån det är möjligt anpassa funktioner i våra lösningar och tjänster så att de främjar miljöarbetet hos våra kunder.
 • Vi ska uppmuntra våra kunder att kommunicera på elektronisk väg, istället för via resor, brev eller andra resurskrävande sätt.
 • Vi ska i så stor utsträckning som möjligt minska användning av förbrukningsmaterial genom att bland annat skicka dokumentationer, fakturor och offerter elektroniskt i stället för det mindre miljövänliga alternativet, pappersdokumentation som skickas per post.
 • Detsamma gäller vårt interna arbete på kontoren.
 • Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vi ska uppmana vår personal att såväl under som efter arbetstid minska användningen av engångsprodukter som inte kan återvinnas, till exempel ej PET-märkta flaskor, engångsmuggar och så vidare.
 • I vår personalmatsal sopsorterar vi och väljer miljöklassade vitvaror före andra mindre miljövänliga alternativ. Fruktkorgar, mjölk och andra livsmedel för personal är ekologiska.
 • Vi sorterar och återvinner papper, glödlampor, batterier och elektronikutrustning.
 • Tjänstebilar tilldelas mycket restriktivt inom T3 och i den mån de förekommer ska de vara klassade som miljöbilar.
 • Resande ska minimeras och vid de resor som görs ska miljövänliga alternativ sökas. Möten ska så långt möjligt ske via telefonkonferens, för vilka lämpliga telefoner ska finnas på samtliga kontor.

Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt och innebära att vi uppnår ständiga förbättringar. Vi välkomnar alla initiativ från medarbetare, kunder och partners för att uppnå dessa mål.

LiveZilla Live Chat Software