T3 Miljöpolicy

T3 följer gällande miljölagstiftning och har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser till förmån för en bättre miljö för oss alla. Vi skall skydda miljön genom att minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön. Företagets miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten.

Som IT-företag arbetar vi för att hela tiden följa utvecklingen så att våra datorer och kringutrustning ska ge så minimal miljöpåverkan som möjligt. Detta kan uppnås genom att ge alla medarbetare tillräckliga kunskaper och befogenheter att känna engagemang och ansvar för företagets och samhällets miljöfrågor.

Vi granskar och följer kontinuerligt upp våra aktiviteter utifrån vår miljöpolicy och befintlig lagstiftning. Vi ska upprätthålla ett miljöledningssystem som främjar effektivitet och åtar oss ständigt att förbättra vårt miljöarbete och minska företagets energiförbrukning och påverkan på vår miljö. Syftet med vår miljöpolicy är att möjliggöra nytänkande i alla led, såväl ur ett miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv.

 • Vi ska informera och engagera våra medarbetare i T3´s miljöpolicy och vårt ständiga miljöarbete samt uppmanar all personal att ta hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi ska sträva efter att minska energiförbrukningen för såväl datautrustning som övrig energikrävande apparatur som används i vår verksamhet.
 • Vid upphandling av utrustning beaktas det mest energisnåla alternativet i fall där två offerter är likvärdiga.
 • Vi ska i den mån det är möjligt anpassa funktioner i våra lösningar och tjänster så att de främjar miljöarbetet hos våra kunder.
 • Vi ska uppmuntra våra kunder att kommunicera på elektronisk väg, istället för via resor, brev eller andra resurskrävande sätt.
 • Vi ska i så stor utsträckning som möjligt minska användning av förbrukningsmaterial genom att bl.a. skicka dokumentationer, fakturor och offerter elektroniskt i stället för det mindre miljövänliga alternativet, pappersdokumentation som skickas per post. Detsamma gäller det interna arbetet på kontoren.
 • Vi ska vid upphandlingar välja den leverantör som har bäst miljöarbete i fall två offerter är likvärdiga.
 • Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vi ska uppmana vår personal att såväl under som efter arbetstid minska användningen av engångsprodukter som inte kan återvinnas, t.ex. ej PET-märkta flaskor, engångsmuggar osv.
 • I vår personalmatsal sopsorterar vi och väljer miljöklassade vitvaror före andra mindre miljövänliga alternativ. Fruktkorgar, mjölk och andra livsmedel för personal är ekologiska.  
 • Vi sorterar och återvinner papper, glödlampor, batterier och elektronikutrustning. Vidare skänker vi vår pant till Rädda Barnen som uppgår till ca 1500-2000/ år.
 • Tjänstebilar tilldelas mycket restriktivt inom T3 och i den mån de förekommer ska de vara klassade som miljöbilar.
 • Resande ska minimeras och vid de resor som görs ska miljövänliga alternativ sökas. Möten ska så långt möjligt ske via telefonkonferens, för vilka lämpliga telefoner ska finnas på samtliga kontor.

Summan av alla åtgärder ska leda T3´s miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås. Vi välkomnar alla initiativ från medarbetare, kunder och partners för att uppnå dessa mål.

 

LiveZilla Live Chat Software